Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden samenwerkingsovereenkomst “Lynkx jobs”, een product van LYNKX VOF

 

Artikel 1

De aannemer en Lynkx sluiten de huidige overeenkomst tot samenwerken, waarbij het voorwerp erin bestaat dat Lynkx een klant aanbrengt aan de aannemer met het oog op het uitvoeren van aannemingswerken, waarbij Lynkx de werf mee blijft opvolgen en zorgt voor de nodige communicatie tussen de eindklant en de aannemer.

 

Artikel 2

De aannemer die de verbinding aangaat met Lynkx tot het uitvoeren van de werken, aangeleverd door Lynkx  zal fungeren als hoofdaannemer, en hiermee ook onderworpen zijn aan de wettelijke 10 jarige aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde werken.

 

Artikel 3

De aannemer verbindt zich ertoe om steeds alle uit te voeren werken en veranderingen mee te delen aan Lynkx.

 

Artikel 4

Lynkx zal mee toezicht houden op de werf en een aanspreekpunt zijn voor de klant, wat een zuivere en duidelijke communicatie tot stand zal brengen met de particuliere klant.

 

Artikel 5

De aannemer verbindt er zich toe om de offerte voor elke aangeleverde klant zo snel mogelijk te bezorgen aan Lynkx.

 

Artikel 6

Lynkx verbindt er zich toe om de offerte onmiddellijk na ontvangst door de aannemer aan de particuliere klant over te maken, teneinde deze offerte zo professioneel en duidelijk mogelijk over te brengen aan deze eindklant.

 

Artikel 7

Er wordt overeengekomen dat Lynkx een commissie zal factureren aan de aannemer van 5% van de eindfactuur die uiteindelijk overgemaakt wordt aan de eindklant.

 

Artikel 8

De commissie aan Lynkx wordt betaald in 2 schijven. De eerste schijf wanneer de aannemer een voorschotfactuur opmaakt aan de eindklant, en de tweede schijf wordt gefactureerd wanneer de aannemer een eindfactuur maakt aan de eindklant.

 

Artikel 9

De aannemer verbindt er zich toe zich ervan te onthouden op eigen initiatief of op verzoek een prijsopgave of aanvullende offerte aan de eindklant te maken zonder Lynkx hierbij te betrekken. De aannemer zal daarentegen Lynkx alle meerwerken van dezelfde aard toevertrouwen die hem zouden gevraagd worden door de eindklant.

 

Artikel 10

De aannemer verbindt er zich toe om niet zonder medeweten van Lynkx contact op te nemen met de eindklant, om op deze manier Lynkx buiten te sluiten van de uit te voeren opdracht. Bij schending hiervan door de aannemer, zal deze laatste de overeengekomen commissie betalen aan Lynkx  vermeerderd met een schadevergoeding van 10% op het bedrag van de offerte en de meerwerken.

 

Artikel 11

De aannemer verbindt er zich toe om de werken op te leveren binnen de termijn die hij vooropstelt aan de eindklant. De verantwoordelijkheid voor deze datum valt ten laste van de aannemer, gezien deze in de offerte de voorziene einddatum vooropstelt.

 

Artikel 12

De aannemer en Lynkx sluiten de huidige overeenkomst tot samenwerken, waarbij het voorwerp erin bestaat dat Lynkx een klant aanbrengt aan de aannemer met het oog op het uitvoeren van aannemingswerken, waarbij Lynkx de werf mee blijft opvolgen en zorgt voor de nodige communicatie tussen de eindklant en de aannemer.

 

Artikel 13

De aannemer zal op de bouwplaats voldoende en alleen bekwaam en ervaren personeel of arbeidskrachten tewerkstellen, rekening houdend met de mogelijkheden van de werf, teneinde de uitvoering naar behoren te verwezenlijken binnen de daartoe gestelde termijn. Hij zorgt ook dat hij de noodzakelijke materialen ter beschikking heeft. De aannemer zorgt ook voor de nodige vergunningen.

 

Artikel 14

Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.