Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden “Job-appy”, een product van Rikiesto VOF

 

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75) als schadebeding.

 

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 4

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

 

Artikel 5 Privacy

De gegevens en informatie die de wederpartij aan Rikiesto VOF verstrekt, zal Rikiesto VOF zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Rikiesto VOF mag de persoonsgegevens van de wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of bij het afhandelen van een klacht.

 

Artikel 6 Klachten

Klachten dienen schriftelijk te geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

Alle klachten en geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.